Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenia wychowawcze 500+

RODZINA 500+

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2016 r. została opublikowana „Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ” zgodnie, z którą: w ramach programu 500 Plus wypłacane są świadczenia wychowawcze, których celem jest zapewnienie środków na  choć  częściowe pokrycie  kosztów związanych z wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na:

·         dziecko własne

·         dziecko małżonka

·         dziecko przysposobione (adoptowane)

·         dziecko znajdujące się pod opieką prawną

Świadczenie mogą pobierać:

·         rodzice

·         jeden z rodziców (gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem).  W przypadku opieki naprzemiennej – zasiłek otrzymają obydwoje rodzice proporcjonalnie – zgodnie z wyrokiem Sądu

·         opiekunowie prawni

·         faktyczni opiekunowie

Świadczenie nie przysługuje w przypadku, gdy:

·         dziecko jest w związku małżeńskim

·         dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą

·         dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko

·         na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą

Beneficjentami programu rządowego 500 Plus mogą zostać:

·         obywatele Polski

·         cudzoziemcy: pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Mają wobec nich zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych (wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

·         osoby posiadające: kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z

     wyłączeniem obywateli państw trzecich:

·         z pozwoleniem na pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy

·         którzy przybyli do Polski na studia

·         mogący pracować w oparciu o wizę

Wysokość świadczenia to 500 zł miesięcznie na:

·         każde dziecko bez względu na dochody rodziny     

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o przekazywaniu świadczenia w całość lub części w formie rzeczowej.

Składanie wniosków i wypłata świadczenia wychowawczego

Wnioski o świadczenie składa się na kolejny okres zasiłkowy  od dnia 1 kwietnia 2021, a w przypadku wniosków składanych   drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 roku. 

Gdy organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości, co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Wypłata świadczeń następuje na konto wskazane we wniosku przez wnioskodawcę.

W przypadku składania wniosków o świadczenie wychowawczego drogą elektroniczną należy pamiętać o przesłaniu również wszystkich niezbędnych oświadczeń.