Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna -RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCHTALU W RAMACH REALIZOWANYCH ZADAŃ

 

Wypełniając obowiązek informacyjny, spoczywający na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychtalu oraz w związku z udostępnieniem przez Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu, adres: ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, e-mail: gops@ugrychtal.pl, tel.: 62 781 68 05.
 2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych, którego funkcję Pani Natalia Wielowiejska, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: lub pisząc na adres korespondencyjny administratora podany w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zadań realizowanych w interesie publicznym, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań nałożonych na Ośrodek, w tym w szczególności zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. sądy, prokuratura, policja, w tym podmioty sprawujące kontrolę i nadzór, banki, podmioty którym administrator zleca usługi na podstawie stosownych umów, np. podmioty świadczące usługi prawne, pocztowe, informatyczne, archiwizacji i brakowania dokumentacji. W pozostałych przypadkach przekazanie danych odbywać się będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizowania danych - na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w ośrodku, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie z art. 15 RODO),
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 RODO),
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),
  5. prawo do przenoszenia danych (w sytuacji, gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany),
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymagane w ramach realizowanych przez GOPS zadań określonych przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa rozpatrzenia wniosku, realizacji celu w jakim dane zostały podane. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.