Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ze zm.) oraz na podstawie §1 ust. 1 uchwały Nr XIII/77/08 Rady Gminy Rychtal z dnia 29.04.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania (Dz.Urz. Woj. Wlkp z 2008 r. Nr 116 poz. 2130). zarządzam co następuje:

§ 1. Nabyć do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal nieruchomość stanowiącą własność Jolanty i Andrzeja Zielonka, położoną w obrębie geodezyjnym 0004 Krzyżowniki, oznaczoną jako - działka nr: 100 o powierzchni 1,2500 ha, zapisaną w KW KZ1E/00009963/3 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Rychtal, w szczególności na potrzeby rekreacyjne wsi, za ustaloną wartość w drodze negocjacji ze sprzedającymi.
§ 2. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rychtalu oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17-05-2021 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal..pdf (169,68KB)