Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz powołania komisji rekrutacyjnej do gminnego żłobka "Pastorówska" w Rychtalu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz U chwały nr XXXIII/212/2021r ady Gminy Rychtal z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnergo Żłobka "Pastorówka" w Rychtalu oraz nadania mu statutu, w projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal" nr RPWP.06.04.01-30-0080/19 realizowanym przez Gminę Rychtal w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zarządzam co nastepuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia pierwszej rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka "Pastorówka"w Rychtalu w następującym składzie osobowym:
1. Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Rychtalu – Przewodniczący Komisji
2. Kierownik Centrum Usług Wspólnych - Członek Komisji.

§ 2. Wprowadzony zostaje Regulamin Rekrutacji wraz ze wzorami dokumentów aplikacyjnych, stanowiących nastepujace załączniki:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1),
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2),
3. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 3),
4. Oświadczenie uczestnika-przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4),
5. Wniosek o przyjęcie do żłobka (Załącznik nr 5),
6. Karta kwalifikacyjna (Załącznik nr 6),
7. Oświadczenie o niepełnosprawności (Załącznik nr 7),
8. Oświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji (Załącznik nr 8),
8. Oświadczenie osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP (Załącznik nr 9),
9. Oświadczenie osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP (Załącznik nr 10)
10. Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko (Załącznik nr 11)
11. Zaświadczenie o pobycie na urlopie (Załącznik nr 12),
12. Zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 13),
13. ZUS-US-7 (Załącznik nr 14).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rychtal.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                                                Wójta Gminy Rychtal 

                                                                                                                                                               /-/Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-06-2021 wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcieoraz powołania komisji rekrutacyjnej do gminnego żłobka "pastorówska" w rychtalu.pdf (1,96MB)

PDFZalacznik13 42/2021.pdf (592,54KB)

DOCXZałącznik nr 0 42/2021.docx (23,19KB)

DOCXZałącznik nr 1 42/2021.docx (26,57KB)

DOCXZałącznik nr 1 42/2021.docx (23,80KB)

DOCXZałącznik nr 2 42/2021.docx (23,09KB)

DOCXZałącznik nr 2 42/2021.docx (23,27KB)

DOCXZałącznik nr 3 42/2021.docx (23,29KB)

DOCXZałącznik nr 3 42/2021.docx (28,00KB)

DOCXZałącznik nr 4 42/2021.docx (25,44KB)

DOCXZałącznik nr 5 42/2021.docx (24,53KB)

DOCXZałącznik nr 6 42/2021.docx (23,42KB)

DOCXZałącznik nr 7 42/2021.docx (23,03KB)

DOCXZałącznik nr 8 42/2021.docx (23,31KB)

DOCXZałącznik nr 9 42/2021.docx (23,23KB)