Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiłek w szkole i w domu

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Posiłek-w-szkole_1920x810.jpeg 


Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Program ten zastąpił Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu zajmuje się realizacją Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
•    dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
•    dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
•    osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
1.    Moduł dla dzieci i młodzieży.
2.    Moduł dla osób dorosłych.
3.    Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. w przypadku:    
•     osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 701 zł x 150%= 1051,5 zł
•     osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi: 528 zł x 150% = 792 zł 
Rada Gminy Rychtal podjęła w tym zakresie stosowne uchwały:
1.    Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2.    Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 21 grudnia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

3.    Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 21 grudnia w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.