Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko opiekuna/opiekunki dziecięcej w żłobku w Rychtalu

Dyrektor Gminnego Żłobka „Pastorówka”

ogłasza nabór na stanowisko

opiekuna/opiekunki dziecięcej w żłobku w Rychtalu

 

projekt pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Liczba miejsc pracy: 3

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (cały etat)

Wymagania formalne:

Spełnienie wymagań określonych w art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2016 r., Poz. 902 z późn. zm.), tj.:

1.     Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:

a) pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno - wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

b) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju
i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

2.     Opiekunem w żłobku może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku.

 

Wymagania dodatkowe i oczekiwania:

–      preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3,

–      bardzo dobry kontakt z dziećmi,

–      motywacja do pracy,

–      umiejętność pracy w zespole,

–      umiejętności komunikacyjne,

–      obowiązkowość, sumienność, rzetelność, cierpliwość, kreatywność,

–      bezkonfliktowość,

–      umiejętność radzenia sobie ze stresem i problemami,

–      brak nałogów.

 

Wstępnie wymagane dokumenty:

1.     list motywacyjny

2.     aktualne CV opatrzone klauzulą o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3.     kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

(kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 13.08.2021 r. w godz. 9.00 – 15.00, osobiście
do Dyrektora Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu w budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu, ul. Osiedle 600-lecia 4.

 

Z wybranymi kandydatkami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O miejscu i terminie rozmowy wybrane osoby zostaną powiadomione telefonicznie.

Będą również wymagane kolejne dokumenty uzupełniające.

 

DYREKTOR

Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu

/-/ mgr Elżbieta Lubojańska

 

PDFNabór na stanowisko opiekuna/opiekunki dziecięcej w żłobku w Rychtalu (718,02KB)