Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września1994 roku o rachunkowości ( t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.217 z póz. zm.) Zarządzam sporządzenie spisu z natury:- załącznik Nr 3 plan inwentaryzacji ,

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia lub środka trwałego : Majątek będący w zarządzie Gminy Rychtal-jednostka budżetowa Urząd Gminy Rychtal
2. Rodzaj inwentaryzacji ( okresowa , kontrolna ):
3. Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego:
C. ·Środki trwałe –konto 011 oraz środki trwałe w budowie konto 080 , ·Wyposażenie konto 013, ·Wartości niematerialne i prawne konto 020 , ·Długoterminowe aktywa finansowe konto 030, ·Pozostałe składniki aktywów i pasywów niezinwentaryzowe na koniec roku obrotowego w inny sposób ( pozostałe konta księgowe budżetu i jednostki) ·Należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych i z tytułów publicznoprawnych . ·Inne aktywa i pasywa , w tym takie, które podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury lub uzyskania potwierdzenia salda, ale ich zinwentaryzowanie tymi metodami z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.
Metodą porównania danych ewidencyjnych z dokumentami ( weryfikacja sald) dokonują pracownicy merytoryczni na zajmowanych stanowiskach pracy.
4. Osoby materialnie odpowiedzialne podpisują oświadczenia stanowiące załącznik do inwentaryzacji . 5. ( załącznik nr 2- Harmonogram inwentaryzacji).
Termin rozpoczęcia spisu z natury od dnia 07.12.2021 r ,natomiast zakończenia 10.03.2022 r. r
6. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie osobowym: ( załącznik Nr 1) Sylwia Michalak - przewodniczący Członkowie : Robert Opac, Ewelina Wodnik Słupianek, Agata Długaszewska . W skład powyższego zespołu spisowego nie wchodzą osoby spoza przedsiębiorstwa: Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za
właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury. 7 .Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2021 r.
8. Przewodniczącemu zespołu spisowego wydano następujące dokumenty : -arkusze spisu z natury od numeru 1. do numeru …….
9. Arkusze spisu z natury wypełnia się w 2 – egzemplarzach.
10. W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny .
11. Wycenę należy dokonać w cenach ewidencyjnych wartości brutto, dokona jej pracownik księgowości zajmujący się ewidencją mienia gminy.
12. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.
13. Po zakończeniu spisu komisja dokona wyliczenia wstępnego.
14. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji: -ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych
15. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.
16. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.
17. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) winny być ujęte w ewidencji księgowej.
18. Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych winny być dostarczone do Skarbnika Gminy.
19. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, który wyznacza zespoły spisowe
20. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu oraz ustala wykaz powołanych członków komisji spisowej z podziałem na pola spisowe.( wzór nr 3 instrukcji inwentaryzacyjnej )
21. Nadzór nad prawidłowością ,kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi Gminy.
22. Zarządzenie obowiązuje od dnia 07.12.2021 r
23. Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi instrukcja inwentaryzacyjna, stanowiąca załącznik nr 6 do zarządzenia nr 6/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17.01.2020 r. …....................................................... ……………………………………. Skarbnik Gminy Kierownik Jednostki .

PDF   Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-12-2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej.pdf (800,59KB)

PDFZalacznik1 82/2021.pdf (188,61KB)

PDFZalacznik2 82/2021.pdf (208,75KB)

PDFZalacznik3 82/2021.pdf (109,27KB)

PDFZalacznik4 82/2021.pdf (176,22KB)