Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/236/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obrębu Rychtal

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z poźn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obrębu Rychtal. 2. Granicę obszaru opracowania planu określają załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXVII/236/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obrębu Rychtal.pdf (1,62MB)

DOCXUzasadnienie XXXVII/236/2021.docx (6,55KB)

PDFZalacznik1 XXXVII/236/2021.pdf (957,33KB)

PDFZalacznik2 XXXVII/236/2021.pdf (561,05KB)

PDFWyniki głosowania (373,43KB)