Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/245/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rychtal.

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rychtal w związku z pełnieniem funkcji i wykonywaniem zadań z nią związanych, ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną w kwocie 500,00 zł.
§ 2. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Rychtal w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety o której mowa w § 1. pkt.1 obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.​
§ 3. Dieta o której mowa w § 1 pkt 1 ulega zmniejszeniu o 30 % za każdorazową nieobecność na naradach zwoływanych przez Wójta.
§ 4. Należności finansowe należne sołtysom o których mowa w niniejszej uchwale są wypłacane przelewem na wskazany przez sołtysa numer rachunku bankowego. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.​
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rychtal.​
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXVII/245/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Rychtal..pdf (197,20KB)

DOCXUzasadnienie XXXVII/245/2021.docx (5,63KB)

PDFWyniki głosowania (371,72KB)