Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/246/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną dietę dla:
1. przewodniczącego Rady Gminy w wysokości: 1.400,00 zł.
2. wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości: 700,00 zł.
3. przewodniczącego komisji stałych w wysokości: 550,00 zł.
4. radnych Rady Gminy w wyskości: 500,00 zł.

§ 2. Dieta o której mowa w § 1 ulega zmniejszeniu o 30 % za każdorazową nieobecność na sesji Rady Gminy lub na posiedzeniach komisji stałych.
§ 3. Rozliczenie należności z tytułu kosztów podruży służbowych radnych Gminy Rychtal następuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).
§ 4. Przyjmuje się za podstawę zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych przez radnych Gminy Rychtal samochodem niebędącym własnością gminy wg. stawki wynikającej z przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXVII/246/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25-11-2021 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych..pdf (198,17KB)

DOCXUzasadnienie XXXVII/246/2021.docx (5,61KB)

PDFWyniki głosownia (355,17KB)