Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.

Na podstawie art. 257 oraz art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tj. Dz.U z 2021 r. poz.305 z póz. zm.) i § 13 pkt.2 uchwały Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 r. Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 lutego 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/186/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2021 r, zmienionej zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2021, zmienionej zarządzeniem nr 31/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmienionej uchwała Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 kwietnia 2021 r , zmienionej uchwałą Nr XXXI/204/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 maja 2021 r ., zmienionej uchwałą Nr XXXII/205/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 czerwca 2021 r, zmienionej Zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 czerwca 2021 r, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/210/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 czerwca 2021 r, zmienionej zarządzeniem nr 44/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2021 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 14 lipca 2021 r, . zmienionej uchwałą Nr XXXV/219/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 sierpnia 2021 r.,zmienionej zarządzeniem nr 60/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13 września 2021 r,zmienionej zarządzeniem nr 64/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 września 2021 r.,zmienionej uchwałą Nr XXXVI/228/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 5 października 2021 r ,zmienionej zarządzeniem Nr 66/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 października 2021 r ,zmienionej zarządzeniem Nr 68/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 19 października 2021 r ,zmienionej uchwałą Nr XXXVII/233/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 r ,zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/248/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 grudnia 2021 r zmienionej uchwałą Nr XXXIX/249/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2021 r ,wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. § 2. Otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości 25.688.097,73 złotych 2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują : 1) . wydatki bieżące w wysokości 20.386.663,98 złotych, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.340.565,45 złotych w tym na: · wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 8.117.869,51 złotych, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.222.695,94 złotych, b) dotacji na zadania bieżące w wysokości 260.686,64 złotych, c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 75.000 złotych, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.486.835,29 złotych, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w wysokości 223.576,60 złotych. ”;
2) . Wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 5.301.433,75 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej z tego na: · inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 5.058.104,82 złotych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 2.096.034 złotych · zakup i objęcie akcji kwota 243.328,93 złotych.
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
1 wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.597.179 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31-12-2021 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy..pdf (335,64KB)

DOCXUzasadnienie 86/2021.docx (5,59KB)

PDFZalacznik1 86/2021.pdf (120,39KB)