Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/249/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.). art. 211, 212, 214 do 222, 235 do 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305 z póz. zm.) ,Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/178/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 lutego 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/186/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2021 r, zmienionej zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2021, zmienionej zarządzeniem nr 31/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmienionej uchwała Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 kwietnia 2021 r , zmienionej uchwałą Nr XXXI/204/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 maja 2021 r ., zmienionej uchwałą Nr XXXII/205/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 czerwca 2021 r, zmienionej Zarządzeniem nr 41/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 czerwca 2021 r, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/210/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 czerwca 2021 r, zmienionej zarządzeniem nr 44/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2021 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 14 lipca 2021 r, zmienionej uchwałą Nr XXXV/219/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 sierpnia 2021 r, zmienionej zarządzeniem nr 60/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13 września 2021r, zmienionej zarządzeniem nr 64/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 września 2021, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/228/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 5 października 2021 r, zmienionej zarządzeniem nr 66/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 11 października 2021r, zmienionej zarządzeniem nr 68/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 19 października 2021r. zmienionej uchwałą Nr XXXVII/233/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 r, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/248/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 grudnia wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 1. Otrzymuje brzmienie: 1. -dochody majątkowe w kwocie 1.800.190,18 złotych. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości 23.354.522,92 złotych: z tego -dochody bieżące w kwocie 21.554.332,74 złotych, 2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały . 3. Dochody ,o których mowa w ust.1 obejmują w szczegółowości :-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.597.179,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u o f p, w wysokości 439.574,40 złotych. ”;

§ 2. Otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości 25.688.097,73 złotych 2.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują : 1) . wydatki bieżące w wysokości 20.386.663,98 złotych, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.334.265,45 złotych w tym na: · wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 8.111.569,51 złotych, · wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.222.695,94 złotych, b) dotacji na zadania bieżące w wysokości 260.686,64 złotych, c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 75.000 złotych, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.493.135,29 złotych, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w wysokości 223.576,60 złotych. ”;
2) . Wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 5.301.433,75 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej z tego na: · inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 5.058.104,82 złotych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 2.096.034 złotych · zakup i objęcie akcji kwota 243.328,93 złotych.
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
1 wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.597.179 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 4. Otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 2.333.574,81 złotych zostanie sfinansowany przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”. ”;

§ 5. Otrzymuje brzmienie: W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.242.033,14 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej”. ”;

§ 6. Otrzymuje brzmienie: W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 908.458,33 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej”. ”;
5. Upoważnia się Wójta Gminy Rychtal do :
§ 13. Otrzymuje brzmienie: 1) zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 400.000 złotych, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu kwota 400.000 złotych.

§ 15. Otrzymuje brzmienie : W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
„Określa się plan dochodów, plan przychów oraz plan wydatków związany z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIX/249/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.pdf (915,75KB)

DOCXUzasadnienie XXXIX/249/2021.docx (6,93KB)

PDFZalacznik1 XXXIX/249/2021.pdf (116,51KB)

PDFZalacznik2 XXXIX/249/2021.pdf (132,28KB)

PDFZalacznik3 XXXIX/249/2021.pdf (60,50KB)

PDFZalacznik4 XXXIX/249/2021.pdf (57,46KB)

PDFZalacznik5 XXXIX/249/2021.pdf (79,44KB)

PDFZalacznik6 XXXIX/249/2021.pdf (91,28KB)

PDFWyniki głosowania (364,21KB)