Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr xxXIX/251/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: uchwały Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Rychtal na lata 2022-2039

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rychtal na lata 2022-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rychtal, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rychtal do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rychtal do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 5. Traci moc Uchwała XXVII/177/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2021-2039 z późn. zmianami.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr xxXIX/251/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: uchwały Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Rychtal na lata 2022-2039.pdf (4,06MB)

DOCXUzasadnienie xxXIX/251/2021.docx (115,88KB)

PDFZalacznik1 xxXIX/251/2021.pdf (3,09MB)

PDFZalacznik2 xxXIX/251/2021.pdf (176,55KB)

PDFWyniki głosowania (368,48KB)