Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok.

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d i lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z póz. zm.). art. 212,214 do 222 ,239,240,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 19.479.065,86 złotych, z tego: -dochody bieżące w kwocie 17.070.646,02 złotych, -dochody majątkowe w kwocie 2.408.419,84 złotych. 2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości: -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.350.863,00 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p w wysokości 1.511.558,62 złotych.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 22.885.091,42 złotych., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 16.919.786,08 złotych, w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.352.248,15 złotych w tym na: ·wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 8.674.974,68 złotych, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 4.677.273,47 złotych,

b) dotacji na zadania bieżące w wysokości 296.865,08 złotych,

c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 132.262,00 złotych,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.773.322,23 złotych,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 365.088,62 złotych.


2) wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 5.965.305,34 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały z tego na : ·inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 5.883.305,34 złotych, w tym :
1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.325.258,93 złotych ·zakup i objęcie akcji kwota 82.000 złotych.


3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.350.863,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.


§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml w kwocie 102.000,00 złotych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.406.025,56 złotych ,zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952),wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy (§950), przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905).
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.983.354,05 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 577.328,49 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 7. Tworzy się rezerwy w kwocie 64.000,00 złotych w tym:
1) ogólną w wysokości 23.000,00 złotych,
2) celową w wysokości 41.000,00 złotych , : -na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 41.000 złotych

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w tym na:
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 118.000,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 178.865,08 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się zgodnie z ustawą-Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska , zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały:
1) Dochody kwota 10.000,00 złotych,
2) Wydatki kwota 10.000,00 złotych.

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały .
§ 11. Ustala się plan przychów oraz plan wydatków związany z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały .
§ 12. Ustala się dochody w kwocie 900.000,00 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 907.000,00 złotych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.618.758,32 złotych, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwota 600.000,00 złotych.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Rychtal do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 3.618.758,32 złotych, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwota 600.000,00 złotych.
2) Udzielenia pożyczki z budżetu Gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 31.000,00 złotych.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15. Ustala się kwotę 600.000,00 złotych, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok..pdf (2,00MB)

DOCXUzasadnienie XXXIX/252/2021.docx (22,48KB)

PDFZalacznik1 XXXIX/252/2021.pdf (141,65KB)

PDFZalacznik2 XXXIX/252/2021.pdf (231,59KB)

PDFZalacznik3 XXXIX/252/2021.pdf (113,42KB)

PDFZalacznik4 XXXIX/252/2021.pdf (115,17KB)

PDFZalacznik5 XXXIX/252/2021.pdf (54,40KB)

PDFZalacznik6 XXXIX/252/2021.pdf (52,62KB)

PDFZalacznik7 XXXIX/252/2021.pdf (98,04KB)

PDFZalacznik8 XXXIX/252/2021.pdf (274,42KB)

PDFZalacznik9 XXXIX/252/2021.pdf (70,35KB)

PDFZalacznik10 XXXIX/252/2021.pdf (90,53KB)

PDFZalacznik11 XXXIX/252/2021.pdf (77,88KB)

PDFWyniki głosowania (359,14KB)