Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX/256/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/235/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2021 r. poz.1372 ze zm) w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 i art. 211 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz.U z 2021 r. poz.305 z póz. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala , co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXXVII/235/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIX/256/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-12-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/235/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąza.pdf (251,23KB)

DOCXUzasadnienie XXXIX/256/2021.docx (5,77KB)

PDFWyniki głosowania (398,92KB)