Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),w związku z uchwałą § 12 Uchwały Nr XXXVII/240/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 , zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 4/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizyczneji sportu. 2. Wyniki konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji zadań wymienionych w §1 ust. 1 wraz z nazwą zadania publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Rychtal a poszczególnymi podmiotami.

§ 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rychtal,
3) na stronie internetowej www.rychtal.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-02-2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf (176,01KB)

 

DOCXZałącznik nr 1 21/2022.docx (6,18KB)