Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/280/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. dz. u. z 2022 r. poz. 559). oraz art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) Rada Gminy Rychtal uchwala co następuje:

Uchwała Nr XLII/280/2022Rady Gminy Rychtal
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024.
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Uchwała Nr XXXVII/238/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok oraz Uchwała Nr XXXVII/239/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLII/280/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22-03-2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024..pdf (815,99KB)

DOCXUzasadnienie XLII/280/2022.docx (6,22KB)

PDFZalacznik1 XLII/280/2022.pdf (446,90KB)

PDFWyniki głosowania (184,88KB)