Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 1. dla zadań wójta – Wójt Gminy Rychtal
 2. dla zadań gminnych – Gmina Rychtal
 3. dla zadań z zakresu zatrudnienia oraz organizacji pracy w gminie – Urząd Gminy Rychtal reprezentowany przez Wójta Gminy Rychtal z siedzibą przy ulicy Rynek 1, 63-630 Rychtal, tel.: 62 781 68 00, e-mail:
 4. dla zadań z zakresu kontroli gminy – Rada Gminy Rychtal

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z IOD - Panią Natalią Ratajewską możliwy jest pod adresem e-mail: lub listownie na adres siedziby administratora, wskazany powyżej.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z obowiązującymi przepisami prawa
 2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą
 4. w pozostałych wypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 1. strony postępowania administracyjnego
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych w zakresie i w celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
 3. inne podmioty, z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie, w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas określony w szczególności w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W niektórych przypadkach okres przechowywania danych może zostać przedłużony na podstawie innych przepisów szczegółowych stanowiących podstawę realizacji zadań.

6. Posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie z art. 15 RODO)
 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 RODO)
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO)
 5. przenoszenia danych (w sytuacji, gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany),
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.  Organem nadzorczym nad administratorem danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

10. Administrator nie planuje przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Z uwagi jednak na jawność niektórych działań administratora (np. postępowania konkursowe, sesje, posiedzenia), w niektórych wypadkach dane mogą być dostępne dla odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.