Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie podań o zastosowanie ulg w spłacie podatku od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy – Księgowość podatkowa,

 • biuro nr 4, tel. 62 78-16-801,

Sposób załatwienia sprawy:

 • złożenie podania o zastosowanie ulg uznaniowych:
  1. Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty - wniosek składa się przed terminem płatności podatku.
  2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - wniosek składa się po terminie płatności podatku.
  3. Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę - wniosek składa się po terminie płatności. Należy dodać, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
 • wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z przepisami regulującymi zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, każdorazowo należy analizować zasadność ich udzielenia. W tym celu należy zbadać stan materialny i rodzinny zobowiązanych osób fizycznych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, a także osób prawnych przeanalizować sytuację ekonomiczno - finansową firmy (gospodarstwa rolnego) oraz zweryfikować warunki dopuszczalności takiej pomocy w kontekście przepisów o pomocy publicznej, w przypadku gdy wniosek o ulgę złoży przedsiębiorca. Wydanie decyzji wymaga więc zebrania i oceny materiału dowodowego.

W sprawach stosowania ulg podatkowych przedmiotem oceny jest stan faktyczny, w tym głównie sytuacja finansowa podatnika istniejąca w dacie rozstrzygnięcia sprawy.

 

      1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną, która nie prowadzi    

          działalności gospodarczej:

 • oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i sytuacji materialnej – druk do pobrania
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o średniej wysokości wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy z zakładu pracy, odcinki od emerytury lub renty, zaświadczenie lub do wglądu inny dokument potwierdzający zarejestrowanie w PUP oraz pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i inne),
 • do wglądu zeznania podatkowe wraz z załącznikami potwierdzone przez Urząd Skarbowy lub zaświadczenia o osiągniętym dochodzie, z wyszczególnieniem kwoty dochodu i odliczeń oraz kwoty nadpłaty lub zapłaty podatku,
 • udokumentowane wydatki ponoszone na miesięczne utrzymanie mieszkania/ domu (np. do wglądu  rachunek za czynsz, prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci, zakup węgla i inne),
 • informacje o zadłużeniu Wnioskodawcy np. zaległości w opłatach eksploatacyjnych (wymienić z jakich tytułów i na jaką kwotę), zaciągnięte kredyty, pożyczki – wskazać kiedy i na jaki cel zostały zaciągnięte i jaka jest wysokość miesięcznych obciążeń z tego tytułu (dołączyć stosowne dokumenty np. zaświadczenia, wezwania do zapłaty, harmonogramy spłaty), 
 • inne dokumenty mające wpływ na sytuację wnioskodawcy np. wypadek, kradzież, choroba (dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te sytuacje, a w przypadku chorób dołączyć zaświadczenia o ich leczeniu ze wskazaniem wysokość miesięcznych kosztów tego leczenia oraz wypisy ze szpitala).
 1. W przypadku złożenia wniosku o ulgę przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1, wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną firmy tj.:
 • informacje na temat rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, do wglądu zeznania podatkowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
 • informację o liczbie zatrudnionych osób,
 • wyposażenie związane z prowadzoną działalnością i jego wartość (np. ewidencje środków trwałych o ile jest prowadzona),
 • wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą,
 • informacje o zaciągniętych kredytach na działalność gospodarczą (np. harmonogramy ich spłaty),
 • wykaz należności,
 • wykaz stanu magazynowego (ilościowo i wartościowo) na koniec ubiegłego roku o ile jest sporządzany,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, której wzór został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – druk do pobrania
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołowstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – druk do pobrania

Czas oczekiwania:

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170  z późn. zm.).

Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. 352, str. 1 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Rychtal w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.