Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615), art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), art. 8a, 8b, 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.), art. 17 2 ustawy z dnia 17 wzreśnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), art. 178 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447), w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Paulinę Sokołowską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do:
1) wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
2) wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego;
3) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, w tym: do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i wydawania decyzji w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 10 niniejszej ustawy oraz do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna i wydawania decyzji w tym sprawach;
4) do podejmowania wszelkich działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego;
5) do prowadzenia postępowań, a także do wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego należących do właściwości gminy, a także do przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
6) do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07-04-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.pdf (125,23KB)