Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów lub przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rychtal, Referat Finansowy, biuro nr 4, tel. 62/78-16-811 (wymiar), tel. 62/78-16-801 (księgowość)

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie decyzji

Wymagane dokumenty:

- Wniosek wraz z oświadczeniem, że łączna pow. gospodarstwa wraz z nabytą nieruchomością rolną nie przekracza 100 ha, w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych oświadczenie, wnioskodawcy, że nie jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntu; kserokopia umowy nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów; (załącznik nr 1)

- formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810);

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

- kopia aktu notarialnego nabycia przedmiotowych gruntów (do wglądu oryginał)

Opłaty:

brak opłat

Czas oczekiwania:

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Na decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.), Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str.1)