Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/283/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Rychtal

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 i art.211ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj.Dz.U z 2021 r. poz.305 z póz. zm. ), Rada Gminy Rychtal uchwala , co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2022 roku kredyt w wysokości do 1.100.000 złotych ( słownie zł : jeden milion sto tysięcy złotych ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu . Wykorzystanie kredytu nastąpi w 2022 roku w kwocie 1.100.000 złotych .
§ 2. 1. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2024-2034 po uwzględnieniu w budżecie Gminy Rychtal w latach obejmujących spłatę kredytu. 2. Źródłem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach z tytułu zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami będą wpływy pochodzące z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po uwzględnieniu w budżecie Gminy Rychtal w latach obejmujących ich spłatę .
3. Jako formę zabezpieczenia spłaty kredytu ustanawia się weksel „ in blanco ” wraz z deklaracją wekslową do wysokości rat kredytu i odsetek .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Ewelina Szymańska


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIII/283/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Rychtal.pdf (252,94KB)

DOCXUzasadnienie XLIII/283/2022.docx (5,76KB)

PDFWyniki głosowania (17,77KB)