Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą

Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek o odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu zgonu może być złożony do konsula, który następnie prześle wniosek do USC wybranego  przez wnioskodawcę.

W Rychtalu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1
Parter, pokój nr 1
tel. +48 62 781 68 07
e mail: agnieszka.sobczyk@ugrychtal.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Wpis aktu zgonu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu zgonu ze wskazaniem powodów, dla których  uzyskanie odpisu aktu zgonu jest  niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami
 • dokument potwierdzający fakt zgonu  za granicą lub jego uwierzytelniona kopia (dokumenty nie podlegają zwrotowi)
 • uwierzytelnienia może dokonać polski konsul lub znajdujące się w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, w którym dokument został wystawiony
 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Opłaty:

 • za odpis zupełny aktu zgonu wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego aktu zgonu – 39 zł
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Płatności można dokonać:

 • przy użyciu terminala płatniczego
 • gotówką/przelewem na konto : 

Gmina Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie: 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy.

Czas załatwienia:

Wnioski o odtworzenie aktu zgonu załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie odtworzenia treści zagranicznego aktu zgonu. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

Treść zagranicznego aktu zgonu odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu zgonu może złożyć:

 • osoba, która wykaże interes prawny w odtworzeniu aktu zgonu
 • osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu aktu zgonu

Po odtworzeniu aktu zgonu kierownik USC wydaje wnioskodawcy odpis zupełny.

W sprawach odtworzenia zagranicznego aktu zgonu strona może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Kategoria archiwalna: A