Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1
Parter, pokój nr 1
tel. +48 62 781 68 07
e mail: agnieszka.sobczyk@ugrychtal.pl

Sposób załatwienia:

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.
Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym na terenie Gminy Rychtal  jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Wójta Gminy Rychtal za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rychtalu lub wystąpienie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rychtalu do jubilatów z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w/w Medali.
Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rychtalu
  • listownie na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Rychtalu, Rynek 1, 63-630 Rychtal
  • elektronicznie, przysyłając wiadomość na adres e-mail: agnieszka.sobczyk@ugrychtal.pl

podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Rychtal, informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata:

Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.

Czas załatwienia sprawy:

Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami  zostaną przekazane do Wojewody Wielkopolskiego, a w dalszej kolejności do Urzędu Stanu Cywilnego w Rychtalu.

Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Stanu Cywilnego w Rychtalu powiadomi jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach;
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Tryb odwoławczy:

W procedurze wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie obowiązuje tryb odwoławczy.

Dodatkowe informacje:

Jubilaci zapraszani są przez Urząd Stanu Cywilnego na Jubileusz Pożycia Małżeńskiego.

Kategoria archiwalna: A