Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/240/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 r., zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal – edycja II”.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego realizowane będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie uczestniczyć mogą podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.), realizujące zadania statutowe w zakresie określonym w ust. 1.
4. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja, będzie prowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektor ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Rychtal
 
Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – edycja II (306,65KB)