Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych

Strona archiwalna

 

RO.2110.3.2022

Wójt Gminy Rychtal

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych

w Urzędzie Gminy Rychtal

wymiar czasu pracy: pełen etat (1/1)

(przewidywany termin zatrudnienia: 01 września 2022 roku)

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Rychtal, 63-630 Rychtal, ul. Rynek 1
 2. Nazwa referatu: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (RO)
 3. Określenie stanowiska: Stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie: wyższe magisterskie.
 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 7. staż pracy: co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w tym co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku o podobnej strukturze zadaniowej,
 8. umiejętność analizy i syntezy informacji,
 9. biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów biurowych Microsoft Office,
 10. archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań,
 11. znajomość regulacji prawnych:
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 5. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 6. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych:
 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu,
 2. samodzielność w działaniu, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość, kreatywność, dyspozycyjność, chęć do nauki, samokształcenie,
 3. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
 4. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadań obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach, w szczególności: 

a) prowadzenie spraw wojskowych, w tym rejestracji, kwalifikacji i ewidencji,

b) orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,

c) wypłata świadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,

d) doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

e) wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

f) zarządzanie rezerwami osobowymi,

g) kierowanie oraz koordynacja przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej,

h) tworzenie formacji obrony cywilnej,

i) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony w szczególności:

• opracowanie planów świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy,

• opracowanie planów świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy,

• doręczanie kart powołań do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego wstawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

• opracowanie planów rozplakatowania obwieszczeń w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

j) opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

k) prowadzenie spraw z zakresu akcji kurierskiej,

l) realizacja wytycznych Wojewody Wielkopolskiego w zakresie szkolenia obronnego,

m) realizacja przedsięwzięć w ramach przystosowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

2. Prowadzenie spaw wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w szczególności:

a) opracowanie planu zarządzania kryzysowego Gminy,

b) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, 

a w sytuacjach kryzysowych pełnienie całodobowego dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym stałego dyżuru wynikającego z odrębnych przepisów,

c) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

d) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

e) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum zarządzania kryzysowego,

f) udział w pracach gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

3. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.

4. Współpraca i prowadzenie spraw Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m. in.:

a) współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, jednostkami OSP oraz Komendantem Gminnym OSP w zakresie ochrony ppoż na terenie Gminy,

b) prowadzenie spraw dotyczących współdziałania i nadzoru nad jednostkami OSP,

c) wydawanie kart drogowych oraz prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla jednostek OSP,

d) prowadzenie spraw związanych z kwalifikacjami i badaniami kierowców OSP oraz strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

e) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową (wyposażenie oraz zapewnienie gotowości bojowej) na terenie gminy,

5. W zakresie inicjatyw gospodarczych:

a) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem wniosków dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej /wpis, zmiana, zawieszenie, wykreślenie oraz wznowienie/ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz udostępnianie urzędowych formularzy oraz wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

b) wydawanie zaświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przed wejściem w życie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach o działalności gospodarczej,

d) stwierdzanie za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydanych przed funkcjonowaniem CEDIG,

e) prowadzenie całości dokumentacji związanej z wydawanie i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

f) zbieranie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły oraz naliczanie opłaty za ważność zezwolenia na rok bieżący,

g) współpraca z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

h) prowadzenie ewidencji targowisk oraz ustalanie ich lokalizacji i regulaminu,

i) pomoc przy realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

j) opracowanie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

k) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. W zakresie archiwum zakładowego:

a) prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z przepisami,

b) współpraca z pracownikami w zakresie przygotowania i przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego,

c) odbieranie dokumentów od pracowników do archiwum na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego,

d) sprawdzanie prawidłowości i zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej,

e) przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie,

f) udostępnianie pracownikom akt i innej dokumentacji znajdującej się w archiwum,

g) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, uczestniczenie w komisji brakowania akt,

h) przekazywanie wybrakowanych akt na makulaturę,

i) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego i wszystkie czynności z tym związane,

j) monitoring temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, w którym znajduje się archiwum,

k) dbanie o ład i porządek w archiwum oraz przestrzeganie przepisów o ochronie ppoż i BHP.

7. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

8. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o pożytku publicznym, współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.

9. Nadzór nad organizowaniem zgromadzeń.

10. Wydawanie kart drogowych kierowców samochodów służbowych.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko: ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych.

Wymiar czasu pracy: pełen etat (1/1) – jednozmianowy system pracy.

Miejsce pracy: budynek Urząd Gminy Rychtal, ul. Rynek 1 (II piętro),

Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.).

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin w dobowym okresie czasu pracy.

Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy.

Oświetlenie naturalne oraz sztuczne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym dane upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru.
 4. kserokopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 10. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie kandydata
  na stanowisku na które prowadzony jest nabór;
 11. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 04.05.2016) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na kandydata na ww. stanowisko, a także w przypadku podania danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa pracy, a przedłożone przez kandydata dodatkowo i dobrowolnie – wg załączonego wzoru.

 

 1. Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal (biuro Nr 01 – biuro podawcze – parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu
 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godz. 1000 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów do Urzędu.

Procedura naboru jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap: kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap: kwalifikacja merytoryczna – obejmująca test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o drugim etapie, czyli teście lub rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychtal http://bip.rychtal.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Rychtal.

Kandydat nie posiadający stażu pracy na stanowisku samorządowym urzędniczym zobowiązany będzie w okresie zatrudnienia odbyć służbę przygotowawczą.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie podlegał obowiązkowym badaniom lekarskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 781 68 12.

 

/-/ Adam Staszczyk

Wójt Gminy Rychtal

Rychtal, dnia 01 sierpnia 2022 roku


PDFOgłoszenie o naborze - RO.2110.3.2022 (1,89MB)

PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (373,35KB)

PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych (110,69KB)

PDFWyniki I etapu rekrutacji (31,24KB)

PDFInformacja o wynikach naboru (197,47KB)