Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatek węglowy

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692) dodatek węglowy w wys. 3 tys. zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
    w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).                      

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku ustalania prawa do dodatku węglowego nie jest stosowane kryterium dochodowe.

Kwota dodatku węglowego zostanie przelana na rachunek płatniczy wskazany we wniosku.

Wniosek o dodatek węglowy jest prosty do wypełniania. Najważniejsze w nim jest, aby wypełniający:

- podał swoje dane;

- wskazał dane członków rodziny wchodzących w skład gospodarstwa domowego;

- wskazał źródło ogrzewania na węgiel, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;

- podał numer rachunku bankowego.


Gospodarstwo jednoosobowe/ wieloosobowe ?

– przy dodatku węglowym

Zgodnie z poradnikiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze:

- wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa);

- wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych oraz pozostawaniem
w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być:

- udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu;

- niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe;

- ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie;

- opieka udzielana w chorobie;

- wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego;

- dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych (I OSK 1483/16).

 

Wiele gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu ?

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych. W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła.


 

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychtalu ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal – pokój nr 02 – parter w godzinach pracy ośrodka tj. poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego w terminie do 30 listopada 2022 r.

 


PDFwniosek o dodatek węglowy.pdf (229,33KB)