Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Warunki ubiegania się o stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkujący na terenie Gminy Rychtal, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2022 r.) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600,00 zł

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 •  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wniosek o stypendium szkolne

można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychtalu ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, biuro nr 2, w terminie od 1 do 15 września 2022 r.

Wniosek dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – można złożyć do dnia 15 października 2022 r

Załączniki do wniosku: określające sytuację dochodową rodziny z miesiąca sierpnia 2022 r.

 • w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  •  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  • opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia: zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlasy historyczne, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (koniecznie z dopiskiem szkolne/sportowe).

Forma stypendium?

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia tych dokumentów.

Oczekiwany termin dostarczenia dokumentów potwierdzających w/w wydatki do stypendium szkolnego to:

- w I sem. roku szkolnego 2022/2023 – do 1 grudnia 2022 r.

- w II sem. roku szkolnego 2022/2023 – do 1 czerwca 2023 r.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

➢ podręczniki – zakup od lipca 2022 r. (nieobjęte Pomocą finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- „wyprawka szkolna);

UWAGA ! W przypadku ubiegania się w szkole o w/w wyprawkę należy przedłożyć w GOPS w Rychtalu kserokopię faktury potwierdzoną przez szkołę z podaniem wysokości kwoty przyznanej wyprawki

➢ pokrycie kosztów abonamentu internetowego /od września 2022 r. do czerwca 2023 r.;

➢ pozostałe materiały szkolne – zakup od lipca 2022 r. wg poniższego wykazu:

- zeszyty; słownik, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne;

- tornister /plecak szkolny;

- strój na wychowanie fizyczne /obuwie sportowe, dres sportowy, bluza sportowa, spodenki sportowe, koszulka sportowa, kurtka sportowa;

- odzież i przybory do nauki zawodu;

- strój galowy wymagany przez szkołę, np. na egzamin;

- piórnik, artykuły szkolne/np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier milimetrowy, ołówki , długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, plastelina, modelina itd.;

- komputer, oprogramowanie komputerowe i edukacyjne, monitor, drukarka, skaner do komputera, części komputerowe, klawiatura, mysz, koszt naprawy sprzętu komputerowego;

- tusze do drukarek, papier do drukarek; strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie, rachunki za korzystanie z basenu;

- koszt udziału w wycieczkach szkolnych i wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do kina, teatru, itp., składki na ksero;

- częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkół /bilet miesięczny/ pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych);

- koszt udziału w zajęciach dodatkowych /nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, sportowe, informatyczne, taneczne, recytatorskie, muzyczne, artystyczne i inne zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia;

- sprzęt muzyczny;

- sprzęt sportowy /np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower;

- biurko, lampka na biurko, krzesło biurowe;

- okulary korekcyjne;

- koszt zamieszkania w miejscowości położenia szkoły (pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania) – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

- inne wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia.


PDFWNIOSEK O STYPENDIUM 2022/2023 (168,35KB)