Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rychtal

Referat Gospodarki Komunalnej i inwestycji,
pok. 16, tel. 62 78 16 800.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu asenizacyjnego,
 • w przypadku dysponowania pojazdem asenizacyjnym, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.),
 • tytuł prawny do stacji zlewnej bądź umowa za stacją zlewną na odbiór nieczystości ciekłych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z późn. zm.):

 • od udzielenia zezwolenia - 107,00 zł,
 • od zmiany zezwolenia - 53,50 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Konto bankowe o numerze: 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106

Nazwa konta: Gmina Rychtal - Urząd Gminy ul. Rynek 1 63-630 Rychtal

Nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie

Czas załatwienia:

 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy odwołania do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Rychtal.