Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rychtal

Referat Gospodarki Komunalnej i inwestycji,
pok. 16, tel. 62 78 16 800.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

 • DOCXWniosek (16,45KB) o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności  w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, następującej treści:

  Oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

Oświadczenie powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z późn. zm.):

 • za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł,
 • za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Konto bankowe o numerze: 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106

Nazwa konta: Gmina Rychtal - Urząd Gminy ul. Rynek 1 63-630 Rychtal

Nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie

Czas załatwienia:

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, z późn. zm.),