Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rychtal

Referat Gospodarki Komunalnej i inwestycji

 pok. 16, tel. 62-78-16-800.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) - kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
  • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
  • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szata roślinną,
  • rodzaju technologii,
  • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
  • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw, oraz energii,
  • rozwiązaniach chroniących środowisko,
  • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych:

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni nie stanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt. 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
 • w przypadku prowadzenia spraw przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa, dowód wniesionej opłaty skarbowej.

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (42,50KB)

DOCKarta informacyjna do wniosku o decyzje środowiskowa (59,50KB)

 

Opłaty:

 • opłata skarbowa wynosi 205,00 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz 1546, z późn. zm.) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji,
 • zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy,
 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłata na konto Urzędu nr: 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106

Czas załatwienia:

30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Inne informacje istotne dla interesantów:

 • postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia,
 • przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania i możliwości składania uwag i wniosków, wskazując 21 - dniowy termin na zapoznanie się z dokumentacją sprawy i nadesłanie swoich opinii,
 • postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych opinii/uzgodnień, co może skutkować wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.