Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-09-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy

Na podstawie art.257 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj.Dz.U z 2022 r. , poz. 1634 z późn. zm ) , § 14 pkt.3 uchwały Nr XXXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz. § 14 pkt.4 uchwały Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2022 r. art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U.z 2022 poz.583). Wójt Gminy zarządza co następuje:

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy.

§ 1. W uchwale Nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/257/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14.02.2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLI/267/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.03.2022 r , zmienionej zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20.04.2022 r , zmienionej zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26.04.2022 r zmienionej zarządzeniem Nr 51/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05.05.2022 r, zmienionej uchwałą Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18.05.2022 r, zmienionej uchwałą Nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.06.2022, zmienionej zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06.07.2022, zmienionej uchwałą Nr XLV/302/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 lipca 2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/310/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07.09.2022, wprowadza się następujące zmiany :
1. § 1.1.Otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 22.896.061,02 złotych, z tego : -dochody bieżące w kwocie 20.355.386,66 złotych, -dochody majątkowe w kwocie 2.540.674,36 złotych. 2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości : -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.351.403,34 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p w wysokości 1. 977.788,62 złotych. ”;

2. § 2.1. Otrzymuje brzmienie: ” §2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 27.307.515,17 złotych., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości 19.969.234,28 złotych , w tym na :
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.712.883,62 złotych w tym na : ·wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 9.015.557,70 złotych, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 5.697.325,92 złotych,

b) dotacji na zadania bieżące w wysokości 305.031,11 złotych ,

c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 178.469,00 złotych ,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.709.729,78 złotych ,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.063.120,77 złotych.


2) wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 7.338.280,89 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały z tego na : ·inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 7.174.280,89 złotych, w tym :
1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.108.478,78 złotych ·zakup i objęcie akcji kwota 164.000,00 złotych.


3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje :
1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.351.403,34 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.


3. § 17. Otrzymuje brzmienie :
§ 17. Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków do rachunku o nazwie „Środki z Funduszu Pomocy-UKRAINA” , zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej. ”;

4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
8. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się plan dochodów oraz plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15-09-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.pdf (772,87KB)

DOCXUzasadnienie 92/2022.docx (6,33KB)

PDFZalacznik1 92/2022.pdf (112,96KB)

PDFZalacznik2 92/2022.pdf (123,01KB)

PDFZalacznik3 92/2022.pdf (110,36KB)

PDFZalacznik4 92/2022.pdf (110,06KB)

PDFZalacznik5 92/2022.pdf (92,78KB)