Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XIX/125/125/16 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Konsultacje o których mowa w § 1 ust. 1, będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Rychtal.
3. Ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, podlega publikacji najpóźniej w dniu 25 października 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rychtal, a także tablicy Urzędu Gminy Rychtal.
4. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Podinspektor ds. obywatelskich, wojskowych, OC i inicjatyw gospodarczych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 1002022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 21-10-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy Rychtal z.pdf (669,56KB)

 

PDFZalacznik1 1002022.pdf (406,32KB)

DOCXZałącznik nr 2 1002022.docx (6,66KB)

DOCXZałącznik nr 3 1002022.docx (7,14KB)