Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/320/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 21-10-2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4,pkt 9 lit.d i lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r.,poz.559 z póz. zm. ). art. 212,214 do 222 ,239,240,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj.Dz.U z 2022 r. , poz. 1634 z późn. zm ) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U.z 2022 poz.583). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/257/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 14.02.2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLI/267/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 22 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.03.2022 r ,zmienionej zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20.04.2022,zmienionej zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26.04.2022 r , ,zmienionej zarządzeniem Nr 51/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 05.05.2022 r ,zmienionej uchwałą Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17 maja 2022 r., ,zmienionej zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18.05.2022 r , zmienionej uchwałą Nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 czerwca 2022 r. zmienionej zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30.06.2022 r, zmienionej zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 06.07.2022 r , zmienionej uchwałą Nr XLV/302/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 lipca 2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/310/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2022 r, zmienionej zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 07.09.2022 r , zmienionej zarządzeniem Nr 92/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15.09.2022 r, , zmienionej uchwałą Nr XLVI/317/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 września 2022 r. zmienionej zarządzeniem Nr 95/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 września.2022 r wprowadza się następujące zmiany :
1. § 1.Otrzymuje brzmienie:
„.§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 25.394.814,04 złotych, z tego : -dochody bieżące w kwocie 22.775.139,68 złotych, -dochody majątkowe w kwocie 2.619.674,36 złotych. 2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości : -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.549.213,90 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p w wysokości 1.977.788,62 złotych. ”;

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: ” §2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 29.806.268,19 złotych., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości 22.268.175,07 złotych , w tym na :
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.727.386,41 złotych w tym na : ·wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 9.145.460,47 złotych, ·wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 6.581.925,94 złotych,

b) dotacji na zadania bieżące w wysokości 302.031,11 złotych ,

c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 178.469,00 złotych ,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.932.307,78 złotych ,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.067.980,77 złotych.


2) wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 7.538.093,12 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały z tego na : ·inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 7.374.093,12 złotych, w tym :
1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.108.478,78 złotych ·zakup i objęcie akcji kwota 164.000,00 złotych.


3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje :
1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.549.213,90 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.


3. § 3.Otrzymuje brzmienie:
§ 3. 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml w kwocie 125.773,11 złotych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 123.773,11 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . 3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

4. § 8 Otrzymuje brzmienie:
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w tym na :1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 119.372,64 złotych , 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 182.658,47 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.”;

5. § 10.Otrzymuje nowe brzmienie.
§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały ”.”;
6. § 17. Otrzymuje brzmienie :
§ 17. Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków do rachunku o nazwie „Środki z Funduszu Pomocy-UKRAINA” , zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.”;

7. § 19.Otrzymuje brzmienie :§ 19. Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków związany z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach dodatku węglowego, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.”;
8. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
15. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
16. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XLVIII3202022.docx (8,21KB)

PDFZalacznik1 XLVIII3202022.pdf (120,84KB)

PDFZalacznik2 XLVIII3202022.pdf (133,87KB)

PDFZalacznik3 XLVIII3202022.pdf (111,88KB)

PDFZalacznik4 XLVIII3202022.pdf (112,30KB)

PDFZalacznik5 XLVIII3202022.pdf (67,86KB)

PDFZalacznik6 XLVIII3202022.pdf (274,40KB)

PDFZalacznik7 XLVIII3202022.pdf (89,17KB)

PDFZalacznik8 XLVIII3202022.pdf (93,71KB)

PDFZalacznik9 XLVIII3202022.pdf (78,10KB)

PDFWyniki głosowania (49,34KB)