Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kwalifikacja wojskowa

Miejsce załatwienia sprawy:

Miejsce określone w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego oraz w wezwaniu imiennym Wójta Gminy Rychtal

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Pok. nr 8, tel. 62 78 16 815

Wymagane dokumenty:

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  • Wójtowi Gminy Rychtal - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  • Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauk.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny przedstawia:

  • Wójtowi Gminy Rychtal - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  • Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień - wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa).

Czas załatwienia sprawy:

W dniu stawienia się powiatowa komisja lekarska wydaje orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej na piśmie i z uzasadnieniem. Wojskowy komendant uzupełnień lub jego upoważniony przedstawiciel wydaje wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa).

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1980)

Inne informacje:

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się do  kwalifikacji wojskowej, w określonym terminie i miejscu. Osoba zameldowana na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy na terenie gminy Rychtal obowiązana jest stawić się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wskazanym przez Wójta Gminy Rychtal w wezwaniu imiennym lub w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby w określonym terminie i miejscu przed Wójtem Gminy Rychtal, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Wójta Gminy Rychtal, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, osoby w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym; osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy, jak również zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności można nie poddawać badaniom lekarskim, jeżeli przedstawią komisji wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywane są kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje, na ich żądanie, zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Rekompensatę wypłaca organ wzywający na podstawie zaświadczeń wydanych przez pracodawców. Osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Koszty te organ wzywający zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej,  według zasad określonych w przepisach o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.