Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Pok. nr 8, tel. 62 78 16 815

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu).
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez zamkniętych.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego.
 • Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty:

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:

Opłata dot. zezwoleń:

 • 525,00 zł - do 4,5% alkoholu oraz piwo - opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500,00 zł,
 • 525,00 zł - 4,5%-18% alkoholu (bez piwa) - opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500,00 zł,
 • 2100,00 zł - powyżej 18% alkoholu - opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000,00 zł,
 • 1,4% wartości sprzedaży - do 4,5% alkoholu oraz piwo - opłatę wnoszą przedsiębiorcy którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500,00 zł,
 • 1,4% wartości sprzedaży - 4,5% - 18% alkoholu (bez piwa) - opłatę wnoszą przedsiębiorcy którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500,00 zł,
 • 2,7% wartości sprzedaży - powyżej 18% alkoholu - opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000,00 zł.

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy Gminy Rychtal opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku lub jednorazowo do 31 stycznia.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego (1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe):

 • 43,75 zł - do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 • 43,75 zł - 4,5% - 18% alkoholu (bez piwa),
 • 175,00 zł - powyżej 18% alkoholu.

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych (naliczana od wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych):

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów 4,5% - 18% alkoholu (bez piwa),
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

 • Na rachunek bankowy Gminy Rychtal: 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17,00 zł - za ustanowienie pełnomocnika
 • 24,00 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • Poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów.
 • Udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się:

 • Na rachunek bankowy Gminy Rychtal: 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106

Czas załatwienia sprawy:

 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ok. miesiąca.
 • Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ok. 14 dni.
 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć - ok. 14 dni.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn zm.),
 • Uchwała Nr XXXIX/248/18 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rychtal,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od jej doręczenia - za pośrednictwem Wójta Gminy Rychtal.

Inne informacje:

Art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: