Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wznowienie działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Pok. Nr 8, tel. 62 78 16 815

Opłaty:

Brak

Terminy:

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, począwszy od dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Uwaga!

Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

Procedura wznowienia działalności gospodarczej:

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  • w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport.
   (Uwaga! Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG - wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).
  • przez PEŁNOMOCNIKA;
   - zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
   - na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) - w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
   - pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
   - każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
   - jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie,
   - jeżeli przedsiębiorca wskazał w CEIDG pełnomocnika, osoba taka nie przedstawia papierowej formy jej umocowania tym samym nie występują przesłanki do wniesienia opłaty skarbowej.
  • pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
  • za pośrednictwem CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 3. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 4. Informacja o wznowieniu publikowana jest we wpisie zazwyczaj po paru minutach.

Informacje dodatkowe:

Informację o wznowieniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 25 i ewentualnie w części CEIDG-S.C., po uprzednich zgłoszeniach w ZUS i US.

Więcej informacji na: