Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/327/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r., poz. 1452 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § . 1Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Rychtal:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton , w następującej wysokości:

Lp. Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku od samochodu ciężarowego (w złotych )
1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 159,00
2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 297,00
3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 403,00

 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, w następującej wysokości:

 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych (w złotych)
1. od 3,5 tony i poniżej 12 ton 636,00


4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lubprzyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masęcałkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w następującej wysokości:

Lp. Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku od przyczep i naczep (w złotych )
1. od 7 ton i poniżej 12 ton 212,00

 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masęcałkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

Lp. Autobus o liczbie miejsc do siedzenia Stawka podatku od autobusów (w złotych )
1. mniejszej niż 22 miejsca 732,00
2. równej lub większej niż 22 miejsca 848,00

 

 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 października 2019r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr L3272022 Rady Gminy Rychtal z dnia 07-11-2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf (612,02KB)

DOCXUzasadnienie L3272022.docx (5,79KB)

PDFZalacznik1 L3272022.pdf (97,70KB)

PDFZalacznik2 L3272022.pdf (94,10KB)

PDFZalacznik3 L3272022.pdf (95,66KB)

PDFWyniki głosowania (17,87KB)