Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program GKPiRPA

PDFUchwała Nr XV/108/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Rychtal na 2020 rok

WSTĘP

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Podstawą prawną opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanego dalej Programem, jest art. 41 ust. 2 w/w ustawy, a źródłem finansowania Programu są środki finansowe pozyskiwane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, które przedsiębiorcy wnoszą na rachunek gminy. Zgodnie z zapisem ustawowym Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Program stanowi także część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zadania przewidziane do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są w korelacji z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Należy podkreślić, że ustalenia w tym przedmiocie nie mogą być dowolne, a zawsze powinny być podporządkowane celowi ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jakim jest ograniczenie spożycia napojów alkoholowych i zmiana ich struktury spożywania.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji (po nadciśnieniu i paleniu papierosów), a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma z nim związek (dane zawarte w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Problemy społeczne związane z alkoholem są jednymi z najtrudniejszych do rozwiązania. Spożywanie alkoholu ma istotny wpływ na całą społeczną populację. Alkohol to towar legalny, jednak wymagający specjalnych regulacji prawno-administracyjnych i finansowych ze względu na powodowanie strat społecznych, ekonomicznych oraz zdrowotnych. Mając na uwadze te ujemne czynniki polska polityka alkoholowa wprowadziła wobec alkoholu regulacje o charakterze reglamentacyjnym. Oznacza to, że państwo polskie zezwala na handel alkoholem, ale ingeruje w kwestie związane z jego dostępnością.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nałożyła na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale ponieważ powoduje określone szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który poprzez stosowne regulacje prawne stara się ograniczać rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstawaniu. W przypadku alkoholu potrzeba prawnego uregulowania, czyli interwencji „zewnętrznej” za pomocą prawa wynika również z braku możliwości rozwiązania tych problemów za pośrednictwem innych środków.

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Zagrożenia dla zdrowia światowego. Śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami” alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, odpowiedzialny jest za ponad 60 rodzajów chorób i urazów.

Rozmiary problemów związanych z alkoholem to również wysokie koszty społeczne i ekonomiczne, jakie ponoszą budżety państw.

Corocznie, z przyczyn pośrednio lub bezpośrednio związanych z nadużywaniem alkoholu, umiera na całym świecie 2,3 mln osób. Osoby nadużywające alkoholu stanowią około 20% pacjentów ostrych dyżurów.

Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych od alkoholu na ok. 600 tys., zaś osób pijących alkohol szkodliwie – na ok. 2,5 mln.

Nadużywanie alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, także społeczne, takie jak: naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.

Problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat konsekwencji nadużywania środków psychoaktywnych stale utrzymuje tendencję wzrostową.

 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”, zwany dalej Programem, określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu.

 

,,Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniające cele operacyjne  dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia”

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:

 • tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu;
 • działalność wychowawczą i informacyjną;
 • ograniczanie dostępności alkoholu;
 • leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
 • zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.

 

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Rychtal opiera się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych i terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. Działania te odzwierciedla niniejszy Program, który w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz przemocy związanej z uzależnieniem.

Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z „Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zgodnie z opracowaną diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych w gminie Rychtal zjawisko nadużywania alkoholu jest poważnym problemem.

 1. Problem nadużywania alkoholu jest wymieniany jako jeden z najważniejszych problemów społecznych przez mieszkańców. Ponad połowa badanych mieszkańców zauważa wzrost spożywania napojów alkoholowych w otoczeniu, zaś jedna czwarta respondentów przyznaje, że w czasie ostatniego roku było świadkiem lub doświadczyło nagannego zachowania młodzieży. Trzy czwarte badanych uważa alkohol za towar szczególny i postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży.
 2. Problemem środowiskowym w gminie Rychtal jest przemoc. Jedna trzecia ankietowanych przyznała, że zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy fizycznej, a jedna trzecia badanych zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy psychicznej. Ponadto 28,7% respondentów  odpowiedziało, że zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców czy opiekunów. Należy podkreślić, że połowa badanych posiada wiedzę na temat instytucji, do których należy się zwrócić, by pomóc osobie, która jest ofiarą przemocy.
 3. Szeroka oferta różnego rodzaju form gier hazardowych oraz ich dostępność sprawiają, że problem staje się coraz bardziej rozpowszechniony. 41,6% badanych mieszkańców wzięło przynajmniej raz w życiu udział w konkursach organizowanych przez gazety, telewizję, operatorów telefonicznych, polegających na wysyłaniu płatnych smsów, 25,8% badanych grało przynajmniej raz w życiu na automatach, 15,8% badanych obstawiało przynajmniej raz w życiu zakłady bukmacherskie, zaś 7% badanych przyznało, że grało kiedykolwiek w grę na pieniądze w Internecie.

Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży.

 1. Wraz z wiekiem badanych uczniów wzrasta odsetek młodych uczniów  eksperymentujących z alkoholem, papierosami oraz substancjami psychoaktywnymi. Najbardziej rozpowszechnione wśród badanych uczniów jest spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie papierosów.
 2. Spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest stosunkowo poważnym problemem.
 3. Wśród przyczyn sięgania po napoje alkoholowe dzieci i młodzież często wskazują na picie okazjonalne, chęć zaimponowania lub presję rówieśników,
  co wskazywać może na społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młode osoby.
 4. Jednocześnie niepokojący jest względnie łatwy dostęp dzieci i młodzieży do substancji psychoaktywnych i leków sprzedawanych bez recepty. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób dorosłych.
 5. Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarza czas wolny oraz wakacje.
 6. Problemem w gminie Rychtal są przypadki agresji i przemocy, z jakimi młodzi ludzie spotykają się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 7. Dopalacze cieszą się niewielką popularnością wśród badanych uczniów – żaden z badanych uczniów szkoły podstawowej nigdy nie zażył tej substancji. Jeden uczeń klasy gimnazjalnej przyznał się do zażywania dopalaczy. 4,8% uczniów ze szkół podstawowych w gminie Rychtal.

II. Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.

Cel strategiczny - ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania substancji psychoaktywnych oraz leków i podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Cel operacyjny – profilaktyka problemów związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym i innymi zachowaniami ryzykownymi.

 

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie odbywać się będzie poprzez:

 

 1. Dyżury członków Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w punkcie konsultacyjnym (2 razy w miesiącu w godz. 15:00 – 17:00).

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

 • rozpoznanie problemu – wstępna diagnoza uzależnienia, współuzależnienia, przemocy domowej, problemy wychowawcze, społeczne,
 • motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia – dla uzależnionych, współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie,
 • pomoc w zrozumieniu, że osoby zgłaszające się nie są wyjątkami, jeśli chodzi o problem uzależnienia, współuzależnienia i doświadczanie przemocy i że nie muszą samotnie przeżywać swoich kłopotów,
 • stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z uzależnieniem, współuzależnieniem,
 • pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,
 • pomoc w dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „błędnego koła” uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,
 • pomoc w odzyskiwaniu poczucia kontroli nad tym, co się dzieje w życiu m.in. poprzez zauważenie własnej odpowiedzialności za to, czego doświadczają zgłaszające się osoby,
 • informowanie o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny,
 • interwencja kryzysowa – wsparcie i pomoc psychologiczna osobom przeżywającym kryzys życiowy,
 • edukacja społeczna w zakresie problemu uzależnienia, współuzależnienia i przemocy domowej.
  1. Kierowanie osób uzależnionych i finansowanie konsultacji lekarza biegłego i psychologa orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  2. Organizacja i finansowanie szkoleń i kursów dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie alkoholowej.
  3. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów Punktu Konsultacyjnego i Gminnej Komisji, szkół, przedszkoli i innych instytucji działających w obszarze profilaktyki uzależnień oraz zakup materiałów biurowych (sprzętu elektronicznego na potrzeby działalności komisji).
  4. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Policją, Prokuraturą, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Służbą Zdrowia, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Interdyscyplinarnym funkcjonującym na terenie Gminy oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

 1. Organizowanie i finansowanie działalności świetlic w formie kół zainteresowań, (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych lub innych wynikających ze zdiagnozowanych w ciągu roku potrzeb) klubów i ognisk wychowawczych, oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w miejscowościach sołeckich mających warunki lokalowe do prowadzenia zajęć.
 2. Zakup  materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, oraz finansowanie zatrudnienia osób prowadzących te zajęcia.
 3. Organizowanie młodzieżowych happeningów oraz pikników rodzinnych promujących zdrowy, trzeźwy styl życia (wycieczki, zabawy, elementy programów profilaktycznych) na terenie gminy Rychtal.
 4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli i innych osób pracujących w obszarze pomocy dzieciom w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.
 5. Organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, które mają na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych.
 6. Programy dla rodziców dotyczące zwiększenia umiejętności rodzicielskich i przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania  przemocy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi.
 7. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań zdrowego stylu życia bez alkoholu poprzez wspieranie imprez rekreacyjnych, sportowych i rodzinnych w formie: zakup materiałów, nagród, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu problematyki uzależnień.
 8. Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym( podejmowanie działań edukacyjnych, upowszechniających wiedzę na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz promujących przekaz dotyczący konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży.
 9. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym( prowadzenie badań i diagnoz dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, prowadzenie i finansowanie programów profilaktyki przemocy i programów rozwijających umiejętności wychowawcze i pozytywne relacje rodzinne, organizowanie szkoleń dla osób mających kontakt z osobami stosującymi przemoc w rodzinie).
 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 1. Prowadzenie na terenie, przedszkoli, szkół podstawowych programów profilaktycznych „Przyjaciele Zippiego”; „Trzeci elementarz czyli Program siedmiu kroków” oraz innych rekomendowanych przez PARPA.
 2. Finansowanie działań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym przeznaczonych dla dzieci i młodzieży – po 1 zadaniu dla każdej ze szkół (każde realizowane zadanie musi mieć charakter profilaktyczny oraz opisane czynniki ryzyka i czynniki chroniące).
 3. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów.
 4. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
 5. Realizacja w szkołach programów „ Nie pal przy mnie proszę” i innych o tematyce profilaktycznej.
 6. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, które są integralnym elementem programu profilaktycznego, uwzględniającego szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia. Finansowanie projektów które są ściśle związane z szerszym programem profilaktycznym i spełniają określone kryteria pozwalające na stwierdzenie iż mogą konstruktywnie wpływać na postawy młodych ludzi wobec używek. Projekt powinien się odwoływać do strategii profilaktycznych oraz wzmacniać czynniki chroniące i rozwijać zainteresowania, z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach np. postawa wobec używek, rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie przemocy.
 7. Edukacja lokalnych decydentów i radnych co do wagi i skali problematyki alkoholowej.
 8. Wspieranie edukacji członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez prenumeratę i zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji, materiałów multimedialnych oraz udziału w szkoleniach.
 9. Organizacja konferencji, narad, szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom  z problemem alkoholowym, a także w systemie przeciwdziałania przemocy.
 10. Udział w lokalnych i regionalnych kampaniach i innych działaniach edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców.
 11. Zakup urządzeń alko-blow w celu udostępnienia mieszkańcom dla samodzielnego sprawdzenia stanu trzeźwości.
 12. Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu.
 13. Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym poprzez przeprowadzenie diagnozy zagrożeń społecznych.
 14. Współpraca z mediami lokalnymi w celu informowania społeczności  o działaniach prowadzonych na rzecz trzeźwości kierowców.
 15. Organizowanie wypoczynku (letniego, zimowego), różnego rodzaju wyjazdów dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zorganizowanych form spędzania czasu wolnego.
 1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu.
 2. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych.
 4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:
  • motywowanie osób do podjęcia lecznictwa odwykowego,
  • udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
  • kierowanie osób zgłoszonych do GKRPA na specjalistyczne badania diagnostyczne (diagnoza choroby),
  • kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, udział w postępowaniu sądowym.
 5. Wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Gminy w Rychtalu lokalizacji i limicie punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 6. Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie z zapisami ustawy na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów z tym związanych oraz kosztów innych działań Gminnej Komisji.

 1. Prowadzenie kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
  • prowadzenie działalności interwencyjnych związanych z nielegalną reklamą napojów alkoholowych;
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych.
 2. Podejmowanie interwencji w związku naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 3. Kontrola w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych: 

Organ wydający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zlecić przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. Kontrolę powinni przeprowadzić  członkowie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie pisemnych upoważnień wydanych przez Wójta Gminy.

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 1. Wspieranie instytucji, stowarzyszeń i organizacji realizujących działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz realizujących działania określone w celu operacyjnym VI Narodowego Programu Zdrowia.
 2. Wspomaganie działalności organizacji młodzieżowych, klubów sportowych, promujących zdrowy styl życia i abstynencji.

III. Finansowanie Programu

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych przeznacza się dochody z opłat uzyskanych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W roku 2020 na realizację programu przeznacza się kwotę 67 000,00 zł.
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

IV. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z art. 4¹ pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie za czynności i zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a w szczególności za: budowanie i realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia osób uzależnionych i wsparcia dla osób współuzależnionych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest lista obecności sporządzona na posiedzeniu komisji i podpisana przez obecnych na niej członków. Członkowie komisji korzystają ze zwrotów kosztów podróży w przypadku udziału w szkoleniach, konferencjach, posiedzeniach sądu oraz innych czynności związanych z pracą w komisji analogicznie do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).