Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września1994 roku o rachunkowości ( t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.217 z póz. zm.) Zarządzam sporządzenie spisu z natury:- załącznik Nr 3 plan inwentaryzacji ,

1. Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzacyjnego pomieszczenia lub środka trwałego : Majątek będący w zarządzie Gminy Rychtal-jednostka budżetowa Urząd Gminy Rychtal
2. Rodzaj inwentaryzacji ( okresowa , kontrolna ):
3. Rodzaj inwentaryzacyjnego składnika majątkowego:
C. Metodą porównania danych ewidencyjnych z dokumentami ( weryfikacja sald) dokonują pracownicy merytoryczni na zajmowanych stanowiskach pracy. ·Środki trwałe –konto 011 oraz środki trwałe w budowie konto 080 , ·Wyposażenie konto 013, ·Wartości niematerialne i prawne konto 020 , ·Długoterminowe aktywa finansowe konto 030, ·Pozostałe składniki aktywów i pasywów niezinwentaryzowe na koniec roku obrotowego w inny sposób ( pozostałe konta księgowe budżetu i jednostki) ·Należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych i z tytułów publicznoprawnych . ·Inne aktywa i pasywa , w tym takie, które podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury lub uzyskania potwierdzenia salda, ale ich zinwentaryzowanie tymi metodami z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.
4. Osoby materialnie odpowiedzialne podpisują oświadczenia stanowiące załącznik do inwentaryzacji .
5. Termin rozpoczęcia spisu z natury od dnia 30.12.2022 r ,natomiast zakończenia 10.03.2023 r. ( załącznik nr 2- Harmonogram inwentaryzacji).
6. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie osobowym: ( załącznik Nr 1) Sylwia Michalak - przewodniczący Członkowie : Robert Opac, Dominika Maryniak, Donata Michalak ,Ewelina Wodnik Słupianek, Agata Długaszewska . W skład powyższego zespołu spisowego nie wchodzą osoby spoza przedsiębiorstwa: Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury. 7 .Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 30.12.2022 r. 8. Przewodniczącemu zespołu spisowego wydano następujące dokumenty : -arkusze spisu z natury od numeru 1. do numeru …….
9. Arkusze spisu z natury wypełnia się w 2 – egzemplarzach.
10. W toku spisu komisja nie dokonuje wyceny .
11. Wycenę należy dokonać w cenach ewidencyjnych wartości brutto, dokona jej pracownik księgowości zajmujący się ewidencją mienia gminy.
12. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.
13. Po zakończeniu spisu komisja dokona wyliczenia wstępnego.
14. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji: -ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych
15. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.
16. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.
17. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) winny być ujęte w ewidencji księgowej.
18. Dokumenty z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych winny być dostarczone do Skarbnika Gminy.
19. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, który wyznacza zespoły spisowe
20. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu oraz ustala wykaz powołanych członków komisji spisowej z podziałem na pola spisowe.( wzór nr 3 instrukcji inwentaryzacyjnej )
21. Nadzór nad prawidłowością ,kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi Gminy.
22. Zarządzenie obowiązuje od dnia 29.12.2022 r
23. Część integralną niniejszego zarządzenia stanowi instrukcja inwentaryzacyjna, stanowiąca załącznik nr 6 do zarządzenia nr 6/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17.01.2020 r. …....................................................... ……………………………………. Skarbnik Gminy Kierownik Jednostki . Załącznik nr 1 …............................................................ pieczęć jednostki do Zarządzenia Nr 133/2022

Wójta Gminy Rychtal z dnia 29.12.2022 roku.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej. Wykaz powołanych członków komisji inwentaryzacyjnej na okres od dnia 29.12 2022 r. do odwołania Niniejszym powołuję na członków komisji inwentaryzacyjnej następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko stanowisko Funkcje w komisji
1. Sylwia Michalak Inspektor przewodniczący
2. Ewelina Wodnik-Słupianek inspektor członek
3. Robert Opac inspektor członek
4. Agata Długaszewska podinspektor członek
5. Donata Michalak inspektor członek
6. Dominika Maryniak inspektor członek

29.12.2022 r ………………………………….. Data Wójt Gminy Rychtal ...................................................... pieczątka jednostki Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że:
1. Przychody i rozchody składników majątkowych powierzonych mojej pieczy zostały udokumentowane odpowiednimi dowodami.
2. Wszystkie dowody przychodu i rozchodu zostały przekazane do odpowiednich komórek organizacyjnych - zgodnie z obiegiem dokumentów wewnętrznych.
3. Obroty ewidencji szczegółowej (ilościowej) oraz stany na dzień 30 grudnia 2022 zostały uzgodnione z ewidencją ilościową.
4. Urządzenia ewidencji szczegółowej (ilościowej) inwentaryzowanych składników zostały zabezpieczone w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich w czasie spisu poprzez nie dotyczy
5. Zabezpieczone urządzenia mogą być w czasie spisu udostępnione na polecenie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.
6. Rzeczowe składniki majątkowe powierzone mojej pieczy są przygotowane do spisu z natury, właściwie posegregowane, ułożone oraz odpowiednio oznakowane. Rychtal, dnia …………………. rok .................................................................... (nazwisko i imię osoby przyjmującej na przechowanie)…. ............................................. (nazwisko i imię oraz podpis osoby odpowiedzialnej) Załącznik Nr 2 Harmonogram inwentaryzacji: do zarządzenia nr 133/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

L.p. Przedmiot inwentaryzacji Obiekt inwentaryzacji Termin przeprowadzenia inwentaryzacji Metoda inwentaryzacji
1. Środki trwałe Urząd Gminy, terem całej Gminy 15.01.2023 r. Weryfikacja salda konta na dzień 30.12.2022 r.
2. Środki trwałe Teren całej Gminy 15.01.2023 r. Weryfikacja salda konta na dzień 30.12.2022 r.
3 Środki trwałe (grunty i środki trwałe trudnodostępne nie spisane na arkuszach spisu z natury Teren całej Gminy 10.03.2023 r Weryfikacja sald
4. Obce środki trwałe Urząd Gminy, terem całej Gminy 15.01.2023 r. z natury
5. Środki trwałe w budowie (inwestycje) Teren całej Gminy 10.03.2023 r. Instrukcji inwentaryzacyjnej )
6. Pozostałe środki trwałe Stowarzyszenia (OSP) 15.01.2023 r. Weryfikacja salda konta na dzień 30.12.2022 r.
7. Wartości niematerialne i prawne (poszczególne komórki organizacyjne) 10.03.2023 r. (wzór Nr 9 Instrukcji inwentaryzacyjnej)
8. Udziały i akcje (poszczególne komórki organizacyjne) 10.03.2023 r. Instrukcji inwentaryzacyjnej)
9. Materiały Stowarzyszenia (OSP) 15.01.2023 r. z natury
10. Środki pieniężne w kasie Kasa Urzędu Gminy 30.12. 2022 r. Instrukcji inwentaryzacyjnej)
11. (wraz z kontami kredytów i pożyczek z ksiąg rachunkowych budżetu) Urząd Gminy (Referat Finansowy) 10.03.2023 r. Instrukcji inwentaryzacyjnej)
12. Druki ścisłego zarachowania Stanowisko kasy 30.12.2022 r. ( protokół z kasy)
13. Należności Referat finansowy 10.03.2023 r. z weryfikacji sald lub pisemne potwierdzenia salda od kontrahenta
14. Rozrachunki budżetu i Urzędu Gminy Referat finansowy 10.03.2023 r. z weryfikacji sald
15. sporne i wątpliwe) Referat finansowy 10.03.2023 r. z weryfikacji sald
16. Inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów kont budżetu oraz Urzędu Gminy Rychtal Referat finansowy 10.03.2023 r. z weryfikacji sald

 

Zatwierdzam : data 29.12.2022 r. ………………………. ……………………………… Skarbnik Gminy ( Wójt Gminy) Załącznik Nr 3 ……………………….. Pieczątka jednostki Plan inwentaryzacji na rok 2022 rok

 

Lp. Komórka organizacyjna podlegająca inwentaryzacji Planowana data inwentaryzacji Określenie aktywów lub pasywów podlegających inwentaryzacji
1. Stowarzyszenia (OSP) 30.12.2022 r. Towary-konto-330
2. Kasa Urząd Gminy 30.12.2022 r. Środki pieniężne w kasie, druki ścisłego zarachowania
3. Konta Urzędu Gminy oraz Budżetu Gminy (Referat Finansowy). 10.03.2023 r. (wraz z kontami kredytów i pożyczek z ksiąg rachunkowych budżetu) , należności , rozrachunki budżetu i Urzędu Gminy , rozrachunki jednostki (wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, sporne i wątpliwe) , inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów kont budżetu oraz Urzędu Gminy Rychtal .

 

 

Zatwierdzam : data 29.12.2022 r. ……………………………………. ….……………………………… ( Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej ) ( Wójt Gminy )

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 1332022 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29-12-2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej.pdf (228,00KB)