Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-02-2023 w sprawie określenia wysokości stawki za 1 km przebiegu przy przejazdach zamiejscowych dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Rychtal i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

Na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 z późn. zm.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 poz. 271 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Rychtal przysługuje z tytułu podróży służbowej zamiejscowej na obszarze kraju w przypadku korzystania z samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy zwrot kosztow przejazdu, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. 2. Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal przysługuje z tytułu podróży służbowej zamiejscowej na obszarze kraju w przypadku korzystania z samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy zwrot kosztów przejazdu, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.
3. Stawka, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 dla samochodu osobowego wynosi:
l) 0,89 zł / km dla samochodu osobowego o pojemności do 900 cm3,

2) 1,15 zł / km dla samochodu osobowego o pojemności powyzej 900 cm3.

4. W przypadku uzasadnionych potrzeb zwrotowi podlegają również inne wydatki związane z użytkowaniem samochodu prywatnego np. opłata za przejazd płatną autostradą, opłata za korzystanie z parkingu. Do rozliczenia wydatków pracownik zobowiązany jest załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki.
5. W przypadku ryczałtów na jazdy lokalne w wysokości ustalonej przez pracodawcę za miesiąc styczeń br. przyjmuje się stawkę zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 5).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rychtal oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia prawa korzystania w podróżach służbowych z samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 82023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 01-02-2023 w sprawie określenia wysokości stawki za 1.pdf (130,36KB)