Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2022 poz. 2519 ze zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. W Nr XLIII/290/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 17-05-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:"§ 2a. Określa się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 300,00 zł za 1 m 3 " .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVIII3582023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28-02-2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII2902022 Rady Gminy Rychtal z.pdf (252,47KB)

DOCXUzasadnienie LVIII3582023.docx (5,85KB)

PDFWyniki głosowania 358.pdf (19,84KB)