Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII/380/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4,pkt 9 lit.d oraz lit i,pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r.,poz.40 ).oraz art. 211,212,216,235,236,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U z 2022 r. , poz.1634 z późn. zm. ) Uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/339/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LVI/342/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 stycznia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 6 lutego 2023 r, zmienionej uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 21.02.2023 r zmienionej uchwałą Nr LVIII/354/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 28.02.2023 r. ., zmienionej zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIX/363/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 24 marca.2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2023 r, zmienionej uchwałą Nr LX/367/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 kwietnia 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 kwietnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LXI/373/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 maja 2023 r, zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 7 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany :
1. § 1.Otrzymuje brzmienie:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 27 062 768,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały budżetowej , z tego: 1. dochody bieżące w wysokości 18 424 250,73 zł, 2. dochody majątkowe w wysokości 8 638 517,47 zł, 3. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje : a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 568 272,79 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej . b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f p w wysokości 3 863 607,91 zł”. ”;

2. § 2.Otrzymuje brzmienie:
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 30 958 802,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, z tego: 1. wydatki bieżące w wysokości 19 560 131,71 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 11 398 670,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, 3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje : a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 568 272,79 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej . b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 459 634,90 zł.”. ”;

3. § 8.Otrzymuje brzmienie:
„.§ 8.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Określa się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej”. ”;

4. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, - Dochody-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej- Wydatki-Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
8. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokości wydatków majątkowych w 2023 roku , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
9. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej- Zmiany wydatków jednostek pomocniczych na 2023 rok- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXII3802023 Rady Gminy Rychtal z dnia 20-06-2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rychtal na 2023.pdf (1,02MB)

DOCXUzasadnienie LXII3802023.docx (11,21KB)

PDFZalacznik1 LXII3802023.pdf (115,69KB)

PDFZalacznik2 LXII3802023.pdf (132,78KB)

PDFZalacznik3 LXII3802023.pdf (110,57KB)

PDFZalacznik4 LXII3802023.pdf (111,41KB)

PDFZalacznik5 LXII3802023.pdf (54,84KB)

PDFZalacznik6 LXII3802023.pdf (89,29KB)

PDFWynik głosowania 380.pdf (18,14KB)