Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-08-2023 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.), oraz art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Beaty Sztuki nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rychtalu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie osobowym:
1. Beata Klajn – przewodnicząca komisji – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2. Małgorzata Wanzek – członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3. Iwona Gogół – członek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu,
4. Bogna Baranowska – członek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
5. Hanna Śniatała – członek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Katarzyny Balcerzak nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rychtalu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie osobowym:
1. Beata Klajn – przewodnicząca komisji – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2. Małgorzata Wanzek – członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3. Iwona Gogół – członek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu,
4. Hanna Śniatała – członek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
5. Bogna Baranowska – członek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Patrycji Staszczyk nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rychtalu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie osobowym:
1. Beata Klajn – przewodnicząca komisji – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2. Małgorzata Wanzek – członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3. Iwona Gogół – członek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu,
4. Hanna Śniatała – członek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
5. Jolanta Szałkowska – członek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Adrianny Miś nauczyciela Szkoły Podstawowej w Drożkach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie osobowym:
1. Beata Klajn – przewodnicząca komisji – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2. Małgorzata Wanzek – członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3. Izabela Usarek – członek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Drożkach,
4. Jolanta Szałkowska – członek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
5. Hanna Śniatała – członek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

§ 5. Tryb prac Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.z 2020 r. poz. 2200)


§ 6. Posiedzenie Komisji, o którym mowa w § 1 odbędzie się 24 sierpnia 2023 roku o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.
§ 7. Posiedzenie Komisji, o którym mowa w § 2 odbędzie się 24 sierpnia 2023 roku o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.
§ 8. Posiedzenie Komisji, o którym mowa w § 3 odbędzie się 24 sierpnia 2023 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.
§ 9. Posiedzenie Komisji, o którym mowa w § 4 odbędzie się 24 sierpnia 2023 roku o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.
§ 10. Ustalam wysokość wynagrodzenia dla eksperta biorącego udział w pracach komisji egzaminacyjnej w kwocie 300,00zł. brutto za udział w jednym postępowaniu egzaminacyjnym.
§ 11. Komisja, o której mowa w § 1, § 2, § 3 i §4 ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swojej pracy.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDF   Zarządzenie Nr 562023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16-08-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o.pdf (140,64KB)