Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-08-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznychw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal - edycja II

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 poz.571), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr LI/332/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal - edycja II”. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego realizowane będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie uczestniczyć mogą podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 571), realizujące zadania statutowe w zakresie określonym w ust. 1.
4. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja, będzie prowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektor ds. obywatelskich, obrony cywilnej, wojskowych i inicjatyw gospodarczych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Adam Staszczyk

 

PDF   Zarządzenie Nr 582023 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25-08-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w.pdf (267,93KB)

 

DOCXZałącznik nr 1 582023.docx (15,54KB)