Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Rychtalu - Referat Finansowy,
pok. 2, tel. 62 781-68-23

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:

  • pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć ww. deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, przy czym przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej poprzez wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji;
  • nowa deklaracja - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, natomiast w związku ze śmiercią mieszkańca, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
  • PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania do:

  • 15 marca - za miesiące styczeń, luty, marzec,
  • 15 czerwca - za miesiące kwiecień, maj, czerwiec,
  • 15 września - za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień,
  • 15 grudnia - za miesiące październik, listopad, grudzień.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona na otrzymany w jednorazowym zawiadomieniu indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Rychtalu. Na terenie wiejskim Gminy Rychtal opłatę można uiszczać u sołtysa w miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia:

Na bieżąco.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Dodatkowe informacje:

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w wysokości 0,50 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz do druku:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 13 lutego 2020 roku.