Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/162/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rychtal oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 59 ust.1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rychtal, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, oraz wskazuje się organ uprawniony do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Rychtal;
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjnąc nieposiadającą osobowości prawnej;
3) należnościach - rozumie się przez to wymagalne i niewymagalne należności pieniężne obejmujące kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki ustawowe za opóźnienie oraz koszty dochodzenia tej należności (jako należności uboczne);
4) ulgach - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rychtal;
5) organie uprawnionym - rozumie się przez to Wójta Gminy Rychtal uprawnionego do udzielania ulg, reprezentującego Gminę Rychtal;
6) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;
7) kompletnym wniosku - oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
8) ważnym interesie dłużnika – rozumie się przez to: względy społeczne i gospodarcze lub sytuację majątkową i finansową dłużnika, w których zapłata długu, bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu, lub dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
9) ważnym interesie publicznym – rozumie się przez to dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy;
10) pomocy de minimis – rozumie się przez to pomoc publiczną udzielaną podmiotowi ubiegającemu się o:
a) pomoc de minimis,

b) pomoc de minimis przyznawaną przedsiębiorstwu wykonującemu usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym,

c) pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.


§ 3. 1. Organ uprawniony do udzielania ulgi bada czy ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz bada dopuszczalność udzielenia pomocy publicznej. 2. W stosunku do dłużników prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) wierzyciel może udzielić ulg, o których mowa w § 6 ust. 1, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. z 2013r. Nr 352, str. 1 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L. z 2013r. Nr 352, str. 9 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L. z 2012r. Nr 114, str. 8 z późn. zm.),
3) zachodzi interes publiczny (art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)

3. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowią rozporządzenia wymienione w ust. 2.
4. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.
5. Dłużnicy o których mowa w ust. 2, ubiegający się o pomoc de minimis w trybie niniejszej uchwały wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy zobowiązani są do przedłożenia:
1) wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji wynikających z obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), które są niezbędne do udzielenia pomocy de minimis i dotyczą w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
3) kserokopii dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

6. Dłużnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu uprawnionego – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia ulgi.
7. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 5 i 6, wniosek dłużnika o udzielenie ulgi pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4. Do udzielenia ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest Wójt Gminy Rychtal.
§ 5. Wprowadza się następujące zasady umarzania należności z urzędu, mianowicie:
1. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności,o których mowa w ust.1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Umorzenie należności głównej, o której mowa w ust. 1, powoduje również umorzenie odsetek od tych należności w całości.
4. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 6. 1. Wierzyciel na pisemny wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć termin spłaty całości lub części należności;
2) rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności;
3) umorzyć należności w całości lub części.

2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek ustawowych za opóźnienie w całości lub w takiej części w jakiej została umorzona należność główna.
3. Okres spłaty należności pieniężnych uzależniony jest od aktualnej sytuacji majątkoweji finansowej dłużnika oraz wysokości zadłużenia.
4. Od należności pieniężnych, których termin zapłaty odroczono lub spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia złożenia kompletnego wniosku w tej sprawie do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako ostatni dzień spłaty.

§ 7. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Rychtal wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa organowi, o którym mowa w § 4. 2. Określony w § 4 organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.
3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) Szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;
2) Opis aktualnej sytuacji majątkowej, finansowej i rodzinnej dłużnika oraz inne dane istotne dla sprawy potwierdzające zasadność ubiegania się o zastosowanie wnioskowanej ulgi;
3) Dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku.
4) W przypadku przedsiębiorcy dokumenty wymienione w § 3 ust. 5.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania.

§ 8. 1. Udzielanie ulg w postaci odroczenia i rozłożenia na raty należności następuje w formie pisemnej przez zawarcie porozumienia między wnioskodawcą a organem uprawnionym, wymienionym w § 4 uchwały. 2. Umorzenie należności następuje w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony wymieniony w § 4 uchwały.
3. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony wymieniony w § 4 uchwały.

§ 9. Należności będące przedmiotem ulgi stają się natychmiast wymagalne w przypadku, jeżeli:
1) Dłużnik nie spłacił należności w odroczonym terminie ustalonym w porozumieniu – wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od pierwszego dnia wymagalności;
2) Dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat w całości – niespłacona rata staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od pierwszego dnia wymagalności;
3) Zostanie ustalone, że dowody na podstawie, których organ uprawniony umorzył należność lub udzielił ulgi w spłacie okazały się fałszywe albo dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę zawarcia porozumienia.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVI/162/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-11-2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rychtal oraz w sprawie.pdf (447,33KB)

DOCXUzasadnienie XXVI/162/2020.docx (5,96KB)

PDFWyniki głosowania Uchwała Nr XXVI.162.2020.pdf (420,37KB)