Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/404/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rychtal.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2023, poz. 40 z późn.zm.) i art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U.2023r. poz. 1469 z późn. zm.) Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rychtal:
1) posiadanie pojazdu asenizacyjnego przeznaczonego do świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. z 2002r., Nr 193, poz. 1617),
2) posiadanie ogrodzonej bazy transportowej, na terenie której funkcjonuje utwardzone miejsce umożliwiające mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych, a odcieki z mycia pojazdów zagospodarowywane są w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
3) po każdym zakończonym dniu pracy przedsiębiorca zobowiązany jest do całkowitego opróżnienia pojazdu z nieczystości ciekłych oraz do jego umycia i dezynfekcji,
4) przedsiębiorca jest zobowiązany do oznakowania pojazdu asenizacyjnego w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi,
5) posiadanie przez przedsiębiorcę ilości pojazdów asenizacyjnych zapewniającej ciągłość i należytą jakość usług,
6) jako miejsce przekazywania nieczystości ciekłych ustala się stację zlewną oczyszczalni ścieków w Skoroszowie lub inną stację zlewną przy oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1478 z późn. zm.), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Ewelina Szymańska


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXV4042023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30-10-2023 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o.pdf (304,98KB)

DOCXUzasadnienie LXV4042023.docx (5,93KB)

PDFWyniki głosowania (18,93KB)