Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.poz.713) ,art. 226,227,228,230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r.poz.869 ze zm.). Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/112/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie; Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039,zmienionej uchwałą Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 kwietnia 2020r,zmienionej zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 5 maja 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXI/134/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020r,zmienionej uchwałą Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2020r,zmienionej uchwałą Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23 września 2020r :,wprowadza się następujące zmiany: Pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie :Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” o którym mowa w § 1 pkt 3 uchwały , otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 „ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, do niniejszej uchwały.Pkt.4.otrzymuje nowe brzmienie :Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2020-2039” o którym mowa w § 1 pkt 4 uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2020-2039” do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   


Przewodnicząca Rady Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

PDF   Uchwała Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29-10-2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039.pdf (3,52MB)

DOCXUzasadnienie XXV/160/2020.docx (9,02KB)

PDFZalacznik1 XXV/160/2020.pdf (3,06MB)

PDFZalacznik2 XXV/160/2020.pdf (177,50KB)