Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej - nierozstrzygnięty

PDFINFORMACJA O WYNIKACH NABORU.pdf (184,56KB)

PDFInformacja o wynikach I etapu naboru na stanowsiko ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej.pdf (84,27KB)


RO.2110.1.2023

Wójt Gminy Rychtal 
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej
w Urzędzie Gminy Rychtal

wymiar czasu pracy: pełen etat (1/1)

(przewidywany termin zatrudnienia: 01 stycznia 2024 roku)

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Rychtal, 63-630 Rychtal, ul. Rynek 1
 2. Nazwa referatu: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (RI)
 3. Określenie stanowiska: Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki komunalnej
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie minimalne: wyższe pierwszego stopnia, preferowany kierunek budownictwo,
 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 7. preferowany co najmniej 3 letni staż pracy,
 8. umiejętność analizy i syntezy informacji,
 9. biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów biurowych Microsoft Office,
 10. archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań,
 11. znajomość regulacji prawnych:
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

  Wymagania dodatkowe:

znajomość regulacji prawnych:

 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej",
 3. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
 5. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu,
 2. umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML (Legislator),
 3. samodzielność w działaniu, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość, kreatywność, dyspozycyjność, chęć do nauki, samokształcenie,
 4. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
 5. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. Z zakresu Inwestycji:

 1. Udział w prowadzeniu i opracowaniu strategii Gminy;
 2. Prowadzenie spraw w zakresie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji
 3. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków pomocowych, programów inwestycyjnych;
 4. Planowanie, oraz realizacja inwestycji będących w zakresie Wydziału Inwestycji
  i Gospodarki Komunalnej Urzędu wraz z rozliczeniem;
 5. Nadzorowanie przebiegu opracowania dokumentacji projektowych we wszystkich stadiach; Uzgadnianie propozycji rozwiązań projektowych; Przygotowywanie materiałów i dokumentów wynikających z warunków umownych, a dotyczących opracowywanych projektów; Uczestniczenie w odbiorach dokumentacji projektowej i opiniowanie rozwiązań projektowych;
 6. Uczestniczenie w posiedzeniach i naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji (radach budowy);
 7. Współpraca z Inżynierem Kontraktu oraz wykonawcami inwestycji;
 8. Monitorowanie aktualnego zaawansowania robót; Przygotowywanie niezbędnych informacji o przebiegu zadań inwestycyjnych; Współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań z realizacji inwestycji.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika;
 10. Przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów zastępczych,
 11. Kontrola jakości wykonywanych robót i zgodności z umową oraz odbiory zadań projektowych we współpracy z Inżynierem Kontraktu;
 12. Nadzór nad realizacją umów z projektantami w zakresie realizacji okresu gwarancji jakości oraz o nadzór autorski;
 13. Współpraca przy przygotowywaniu rozliczeń zadań inwestycyjnych wraz z przygotowaniem protokołów przekazania-przejęcia środków trwałych (OT),
 14. Podejmowanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji;
 15. Udział w pracach komisji przetargowych,
 16. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych inwestycji;
 17. Prowadzenie prac związanych z konserwatorem zabytków, prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków wraz z aktualizacją (w tym prowadzenie rejestru zabytków).

 

II. Z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, a w szczególności związanych z:

 1. Gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami, nieruchomościami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne.
 2. Ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.
 3. Organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości stanowiących własność gminy.
 4. Komunalizacją mienia gminnego.
 5. Prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych, tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości i gospodarowania nim.
 6. Współdziałaniem z referatem finansowym w zakresie naliczania i egzekwowania należności z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i dzierżawy.
 7. Wykonywaniem zadań związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości,
 8. Przeciwdziałaniem nieformalnemu obrotowi ziemią,
 9. Ochroną gruntów rolnych i leśnych.

 

III. Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności związanych z:

 1. Przygotowywaniem materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.
 2. Koordynacją i obsługą działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
 3. Obsługą techniczno-biurową i koordynacją problemów urbanistycznych, wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Prowadzeniem i aktualizacją rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 7. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 8. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
 9. Współpraca z nadzorem archeologicznym i konserwatorem zabytków.
 10. Prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjologicznych oraz numeracji nieruchomości.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko: ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej.

Wymiar czasu pracy: pełen etat (1/1) – jednozmianowy system pracy.

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal, ul. Rynek 1 (II piętro),

Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.).

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin w dobowym okresie czasu pracy.

Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal.

Oświetlenie naturalne oraz sztuczne.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym dane upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru.
 4. kserokopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (poświadczone przez kandydata
  za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 10. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie kandydata
  na stanowisku na które prowadzony jest nabór;
 11. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 04.05.2016) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na kandydata na ww. stanowisko, a także w przypadku podania danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa pracy, a przedłożone przez kandydata dodatkowo i dobrowolnie – wg załączonego wzoru.

 

 1. Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal biuro Nr 01 - (biuro podawcze – parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 1500 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów
do Urzędu.

Procedura naboru jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap:
kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

II etap:
kwalifikacja merytoryczna – obejmująca test lub rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o drugim etapie, czyli teście lub rozmowie kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychtal http://bip.rychtal.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Rychtal.

Kandydat nie posiadający stażu pracy na stanowisku samorządowym urzędniczym zobowiązany będzie w okresie zatrudnienia odbyć służbę przygotowawczą.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę będzie podlegał obowiązkowym badaniom lekarskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 781 68 12.

 

                                                                           WÓJT

                                                                            Adam Staszczyk

Rychtal, dnia 01 grudnia 2023 roku

 


PDFNabór na stanowisko ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej.pdf (3,65MB)

PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (171,89KB)

PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych (63,81KB)


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Rychtal reprezentowany przez Wójta Gminy Rychtal, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.

II. Inspektor Ochrony Danych.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: .

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania.

1.   Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które ogłoszono niniejszy nabór, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu.

2.   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

1)   ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

2)   ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

3)   ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4)   ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz inne przepisy szczególne.

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu, będzie przetwarzał także dane podawane dobrowolnie, tj. inne niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa.

Podanie danych wynikających z przepisów prawnych ma charakter obligatoryjny. Podanie innych danych, nie wynikających z przepisów, odbywa się na zasadzie Pani/Pana dobrowolności.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych.

1.   Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji.

2.   Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody skutkuje utrudnieniami  w zakresie wykonania obowiązków związanych z realizacją procesu rekrutacji.

VI. Okres przechowywania danych.

Oferty kandydatów, które zostały złożone w związku z prowadzoną rekrutacją, będą przechowywane zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji, wynikającymi z przepisów prawa.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych oraz do sprzeciwu.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podawanych dobrowolnie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

IX. Odbiorcy danych.

Dane osobowe będą udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą zostać udostępnione każdemu zainteresowanemu taką informacją.

X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.